توضیحات

پنل روکار در وات های مختلف

18- سایز 25 cm

12- سایز 20

24 – سایز 30

بصورت گرد و مربع

رنگ آفتاب و‌مهتاب

موارد استفاده در سرویس ها و تراس و پارکینگ و راهروها